Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda @ Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź [22 czerwca]

Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda


326
22
czerwca
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Muzeum Sztuki w Łodzi
ms1, Więckowskiego 36 // ms2, Ogrodowa 19, Łódź, Poland
ms1, ul. Więckowskiego 36
22.06.2018 — 23.09.2018

***scroll down for English***

Wystawa łączy dzieła artysty z jego wizualnymi inspiracjami oraz sztuką współczesną. Zmiennokształtność pozwala analizować Eisensteina i odwrotnie – Eisenstein staje się metodą w myśleniu o zmiennokształtności.

Zmiennokształtność to siła przekreślająca granice pomiędzy myśleniem i działaniem, tworzeniem i destrukcją, organizmami i materią, życiem i śmiercią. Metamorfoza przeraża – rodzi kształty nieoswojone i nieprzewidywalne. Może także fascynować, kojarzyć się z wolnością i ucieczką przed normami. Odnalezienie się w tej dynamice i wykorzystywanie plastyczności ciała, materii i relacji jest umiejętnością wartą rozwijania. Polem eksperymentów z formą może być sztuka. Ćwiczy w rozciąganiu granic, przekraczaniu ich i wykreślaniu nowych. Oswaja ze zmianą.

Wystawa opowiada o zmiennokształtności poprzez postać Siergieja Eisensteina. Wykorzystuje do tego biografię znanego reżysera i teoretyka, jego filmy, rysunki oraz teksty. Artysta eksplorował potencjał metamorfozy przede wszystkim w swoich rysunkach. Eksperymentalny charakter tych prac nie tylko wiąże się z odkrywaniem nowych tematów i sposobów ekspresji, ale stanowi też klucz do zrozumienia twórczości autora jako działania skoncentrowanego na procesie. Rysunki były dla niego metodą tworzenia i myślenia: wizualnym dziennikiem pozwalającym na bieżąco notować ewolucję siebie i świata.

Podążając tropami pozostawionymi przez artystę, otrzymujemy opowieść o nieustannej transformacji materii, jej wpływie na postrzeganie historii, tożsamości, ciała, popędów i relacji. Mietod [Metoda] (1932–1948) to jedna z ostatnich – nieukończonych – książek Eisensteina, w której głosił on potrzebę „myślenia poprzez zmysły”. Takie myślenie wymaga umiejętnej rejestracji przeskoków do innego stanu skupienia, w stronę nowej formy życia lub nowego sposobu funkcjonowania. Sztuka eksponuje momenty ekstazy (ex-stasis), kiedy woda zamienia się w parę, ogień w popiół, a człowiek przekształca się w zwierzę albo staje się kupką kurzu. Sama także prowokuje ciąg transformacji, a jej forma jest tylko nietrwałym uchwyceniem ewolucji świata; ożywianiem tego, co nie-żywe, tworzeniem kostiumów i masek, destrukcją, fragmentaryzacją i poszukiwaniem jedności.

Wystawa oparta jest na cytatach i fragmentach, które spaja hasło „filmowości”. Eisensteina fascynowała umiejętność manipulowania doświadczeniem czasu i przestrzeni za pomocą różnych gatunków artystycznych. Dlatego na wystawie obecne są odniesienia do twórczości inspirujących go artystów pracujących nie tylko z filmem, ale także z rysunkiem czy animacją (Miguel Covarrubias, Walt Disney, Honoré Daumier, J.J. Grandville, Jean Painlevé, Saul Steinberg). „Filmowość” dzieł sztuki była dla Eisensteina warunkiem reprezentacji plazmatycznych cech materii i organizmów. Prace Marcela Broodthaersa, Wandy Czełkowskiej, Władysława Hasiora, Petera Kassovitza, Grzegorza Kowalskiego, Any Mendiety, Hanny Nowickiej, Allana Schneidera, Piotra Kopika czy Franciszki Themerson, zestawione w przestrzeni wystawy z dorobkiem Eistensteina, rozwijają intuicje reżysera i teoretyka i udowadniają, jak bardzo temat zmiennokształtności jest aktualny w sztuce współczesnej.

Niektóre prace prezentowane na wystawie zawierają treści, które mogą być odebrane jako kontrowersyjne. Wstęp dla osób niepełnoletnich jedynie za zgodą opiekunów.

kuratorka: Aleksandra Jach
inicjator projektu: Tomasz Majewski

architektura wystawy: Krzysztof Skoczylas
koordynacja wystawy: Katarzyna Mróz
koordynacja wydawnicza: Martyn Kramek

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

SHAPESHIFTING: EISENSTEIN AS METHOD

This exhibition connects Eisenstein’s work to his visual sources of inspiration and contemporary art. The figure of shapeshifting offers a vantage point for analysing Eisenstein’s work, and, conversely, Eisenstein becomes a method for thinking about shapeshifting.

Shapeshifting is a force that transgresses divisions between thought and action, creation and destruction, matter and organism, and life and death. Metamorphosis awakens terror, spawning untamed and unforeseeable forms. It can also compel us, for we associate it with freedom and escape from constraining norms. The ability to recuperate oneself within this dynamic and manipulate the plasticity of matter, relations, and the body is a skill of enormous value. Art can be taken as the pole of these experiments with form, for as a practice, it stretches boundaries, transcends them and then delineates new ones. Art reckons with change.

The exhibition constructs a shapeshifting narrative through the figure of Sergei Eisenstein, drawing from the biography, films, drawings, and writings of the renowned director and theorist. It was particularly in his drawings that Eisenstein explored the theme of metamorphosis. The experimental nature of this work not only consists of its discovery of new expressive modes and themes: his drawings become a key for understanding the artist’s work as a practice oriented around process. For Eisenstein, to draw became a method of creating and thinking: a visual diary that allowed him to notate his own evolution and that of the world in real time.

By following tropes seeded by the artist, we can piece together a story about the perpetual transformation of matter and the imprint it leaves on our conceptions of history, identity, the body, and its drives and relations. Metod [Method] (1932–1947) was one of Eisenstein’s last – unfinished – books. In the text, he announces the need to “think with the senses.” This mode of thought requires the deft registration of the precise moment one entity leaps into a new state of matter, towards a new way of life or mode of operation. Art reveals moments of ecstasy (ex-stasis), when water becomes steam, fire becomes ash, and the human transforms into an animal or is reduced to a heap of dust. Art itself is capable of triggering a chain of transformations, and its form is only a passing glimpse of the world in evolution: the fleeting animation of the non-living, the donning of costumes and masks, destruction, fragmentation and the pursuit of unity.

This exhibition draws from citations and fragments bound together under the banner of the “cinematic.” Eisenstein was fascinated by various artistic genres’ power to manipulate viewers’ experience of space and time. In light of this, the exhibition includes artists crucial for Eisenstein’s work active in the world of film and beyond it, in drawing or animation (Miguel Covarrubias, Walt Disney, Honoré Daumier, J.J. Grandville, Jean Painlevé, and Saul Steinberg). For Eisenstein, the “cinematic” status of a work of art was a prerequisite for its capacity to represent the plasmatic dynamism of organisms and matter. Work by Marcel Broodthaers, Wanda Czełkowska, Władysław Hasior, Peter Kassovitz, Grzegorz Kowalski, Ana Mendieta,, Hanna Nowicka, Allan Schneider, Piotr Kopik and Franciszka Themerson sit together with Eisenstein’s body of work in the space of the exhibition, expanding on the director’s theoretical apparatus and insights and testifying to the persistent relevance of shapeshifting as a theme for contemporary art.

Some of the exhibited art pieces contain motives that could be perceived as controversial. Admission for minors only with the consent of their legal guardians.

curator: Aleksandra jach
project initiator: Tomasz Majewski

exhibition design: Krzysztof Skoczylas
exhibition coordination: Katarzyna Mróz
editorial coordination: Martyn Kramek
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Slayer Official Event, Atlas Arena, 27.11.2018
Slayer Official Event, Atlas Arena, 27.11.2018
Atlas Arena
Light Move Festival 2018
Light Move Festival 2018
Light Move Festival
Ojcem być i fajnie żyć
Ojcem być i fajnie żyć
Warshaw
Szalone Nożyczki - spektakl komediowy w Łodzi - 29.10.18
Szalone Nożyczki - spektakl komediowy w Łodzi - 29.10.18
Teatr Muzyczny w Łodzi
Quebonafide Koncert podczas Łódź Tattoo Days 2018
Quebonafide Koncert podczas Łódź Tattoo Days 2018
Expo-Łódź
ReTo w Łodzi ! / BOA tour
ReTo w Łodzi ! / BOA tour
SODA Underground Stage
Ørganek w łódzkiej Wytwórni
Ørganek w łódzkiej Wytwórni
Klub Wytwórnia
Łódź Tattoo Days 2018
Łódź Tattoo Days 2018
Nowa Hala EXPO Łódź
OSTR w Łodzi!
OSTR w Łodzi!
Klub Wytwórnia